Strefy zagrozenia wybuchem na stacji lpg

Istniejące w terenach Unii Europejskiej znaczne dysproporcje w aktach prawych sprowadzających się do bezpieczeństwa szczególnie w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego, spowodowały, że postanowiono je zniwelować poprzez stworzenie odpowiedniej Dyrektywy. Dlatego również w zakresie stref, jakie są bezpośrednio zagrożone wybuchem stworzono Dyrektywę ATEX.

Nazwa tego materiału prawnego uznaje się z języka francuskiego co dosłownie brzmi Atmosphere Explosible. Ważnym zadaniem tej dyrektywy było kiedy najdłuższe zminimalizowanie ryzyka wybuchu metanu czy pyłu węglowego w okolicach zagrożonych. W układzie z obecnym mówiony dokument szeroko wiąże się zarówno do systemów ochronnych kiedy również urządzeń, które zaczynane są w strefach zagrożonych wybuchem. Mowa tutaj również o urządzeniach elektrycznych. Zgodnie z przepisami prawnymi dyrektywy ATEX zagrożenie wybuchem we wspomnianych przestrzeniach może wynikać z przechowywania, produkowania i jeszcze użytkowania substancji, które w końca połączenia z powietrzem albo i z własną substancją mogą wykonać rzekomy wybuch. W zasięgu tych podstawie wymienić można przede wszystkim ciecze łatwopalne a więcej ich pary takie jak alkohole, etery, benzyny. Ponadto zaliczyć można gazy palne takie jak butan, propan, acetylen. Inne substancje to pyły oraz włókna takie jak pył cynowy, pył aluminiowy, pył drzewny czy węglowy. Przecież nie sposób opisać wszystkiego co widzi się w przedmiotowym dokumencie. Dlatego też studiując ogólnie niniejszy akt normatywny, należy wspomnieć, iż oznacza on pełne warunki i oczekiwania w zakresie systemów oraz akcesoriów łączonych w strefach wybuchowych. Natomiast szczegółowe informacje mogą wybierać się w nowych dokumentach. Należy jedynie pamiętać, że inne dokumenty regulujące zakres stref wybuchowych metanem czy pyłem węglowym w żaden szkoła nie potrafią być niezgodne z poradą ATEX. Należy jeszcze mieć, że jakieś urządzenia dawane w powierzchniach zagrożonych muszą być właśnie znakowane znakiem CE, co świadczy, że urządzenie to musiało przejść procedurę oceny zgodności realizowaną przez jednostkę notyfikowaną.

Dyrektywa nowego podejścia (ponieważ tak określana jest Dyrektywa ATEX) w sukcesie niezgodności narzędzi w powierzchniach wybuchowych wskazuje, że państwo członkowskie może rozpocząć kroki do wycofania takich urządzeń.